I.

Základné ustanovenia

 

1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je AERO SYSTEM, s. r. o., IČO 36832120 so sídlom Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú


3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.     Prevádzkovateľ  nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1.     Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.     Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je2.     Účelom spracovania osobných údajov je


3.     Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 

1.     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

 

1.  Osobné údaje spotrebiteľa nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru a účtovníctva, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa Zákona.

2.     Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

VI.

Vaše práva

 

1.     Za podmienok stanovených v Zákone máte2.     Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2.     Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a osobných údajov evidovaných v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, zálohy.

3.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.