Menu
Your Cart

Ochrana osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 

1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je AERO SYSTEM, s. r. o., IČO 36832120 so sídlom Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú


 • adresa: AERO SYSTEM, s. r. o., Jarmočná 1816/138, 064 01 Stará Ľubovňa
 • e-mail: petrus@comair.sk

3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.     Prevádzkovateľ  nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1.     Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.     Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je


 •  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 •  oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.


2.     Účelom spracovania osobných údajov je


 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko a adresa bydliska zákazníka a dodacia adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa zákazníka, obchodný názov, adresa miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.     Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 

1.     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

 

1.  Osobné údaje spotrebiteľa nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru a účtovníctva, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa Zákona.

2.     Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

VI.

Vaše práva

 

1.     Za podmienok stanovených v Zákone máte


 • právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovávaní svojich osobných údajov (§ 21 Zákona),
 • právo, aby prevádzkovateľ okamžite opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (§ 22 Zákona),
 • právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať v prípade, že je daný niektorý z dôvodov stanovený § 23 Zákona,
 • právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov v prípadoch stanovených § 24 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú podľa § 27 Zákona,
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v súlade s § 26 Zákona.


2.     Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2.     Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a osobných údajov evidovaných v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, zálohy.

3.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.